UNSUR-UNSUR HUKUM ISLAM


                     I.            AL HAKIM (PENCIPTA HUKUM)
Secara Etimologi, Hakim mempunyai 2 pengertian :
1.       Pembuat, yg menetapkan, yg memunculkan dan sumber hukum.
2.       Yang menemukan, menjelaskan, memperkenalkan, dan menyingkapkan hukum

Persoalan yg berkaitan dengan Hakim :
1.       Siapa pembuat hukum sebenarnya dlm syari’at Islam?
2.       Siapa yg menentukan hukum syara’  (yg mendatangkan pahala bagi yg mengerjakan, dan dosa bagi yg meninggalkan)?
3.       Apakah akal sebelum datangnya wahyu mampu menentukan baik & buruknya sesuatu?

Kaidah Ushul Fiqih :
1.       Hakim disebut dengan syar’i.
2.       Tidak ada hukum kecuali bersumber dari Allah SWT

DASAR HUKUM HAKIM
1.       Surat Al An’am ayat 57 : “…menetapkan hukum itu hanya Allah, Dia menerangkan yg sebenarnya, dan Dia pemberi keputusan yg paling baik.”
2.       Surat Al Maidah ayat 49 : “dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yg diturunkan Allah, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka…”
3.       Surat Al Maidah ayat 44 : “…barangsiapa yg tdk memutuskan menurut apa yg diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yg kafir.”
4.       Surat An Nisa ayat 59 : “…apabila kamu berbeda pendapat ttg sesuatu, maka kembalikan kpd Allah (Al Qur’an) dan RasulNya (sunnah), jika kamu beriman kpd Allah dan hari kiamat.
5.       Surat An Nisa ayat 65 : “..maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dlm perkara yg mereke perselisihkan, kemudian mereka tdk merasa keberatan dlm hati terhdp putusan yg kamu berikan, dan mereka menerima dg sepenuhnya.”

                        II.            MAHKUM FIH (Perbuatan Hukum)
Mahkum FIH Adalah perbuatan orang mukallaf yg dibebani suatu perbuatan (mukallaf adalah orang yang telah di anggap mampu bertindak hukum atau manusia yg berkewajiban menjalankan syari’at)

Syarat-Syarat Mahkum Fih :
1.       Perbuatan tersebut di ketahui oleh orang mukallaf secara sempurna, sehingga ia dpt mengerjakan sesuai dengan tuntutan.
 Contoh: Perintah sholat dl Qur’an tdk disebutkan syarat, rukun dan tata cara, maka perbuatan ini belum dpt dibebankan kpd org mukallaf, tetapi bila telah ada penjelasan dr hadist, maka perbuatan tsb dpt dibebankan.
2.       Mukallaf mengetahui dgn baik sumber taklifi suatu perbuatan yg dilaksanakan, shgg pelaksanaannya merupakan ketaatan dan kepatuhan kpd Allah SWT. Dlm hal ini diperlukan kemampuan akal untuk mempelajarinya dengan merujuk (berhujjah/argumentasi) kepada dalil-dalil syar’i yg dikemukakan para ulama.
3.       Perbuatan itu adlh perbuatan yg mungkin dikerjakan atau ditinggalkan oleh orang mukallaf. Ulama menyatakan bahwa tdk boleh ada taklifi terhdp sesuatu yg mustahil, baik mustahil dari zatnya (sesuatu yg tdk tergambar eksistensinya), dan mustahil di luar zatnya (menurut hukum kebiasaan tdk pernah terjadi).

                       III.            Mahkum Alaih
Mahkum Alaih Adalah orang-orang mukallaf yang dibebani hukum
Syarat-Syarat Mahkum Alaih :
1.       Orang yg telah mampu memahami kitab syar’I yg terkandung dlm Qur’an dan Sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain. *sudah akil balig

Org yg lepas dr pembebanan hukum :
1.       Org tidur sampai ia bangun.
2.       Anak kecil sampai ia baligh (dewasa)
3.       Org gila sampai ia sembuh
(HR. Bukhari, Abu Daud, Tarmidzi, Al Nasa’I, Ibn Majah, & Al Daruquthni dari Aisyah & Saidina Ali RA)

2.       Mempunyai kemampuan untuk menerima beban/perintah.
Terdiri dari :
a.       Ahliyatul Wujub : Sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yg menjadi haknya, tetpai belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban.
b.      Ahliyatul ‘ada : Sifat Kecakapan bertindak hukum seseorang yg telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yg bersifat positif maupun negatif.

Keadaan manusia dihubungkan dengan Ahliyatul wujub :
Manusia yg mempunyai ahliyatul wujub kurang sempurna : seseorang yg hanya pantas menerima haknya saja, tapi belum pantas menerima kewajiban. Contohnya : Anak dlm kandungan berhak menerima waris.
Manusia yg mempunyai ahliyatul wujub sempurna : Seseorang yang pantas menerima hak dan kewajiban. Contoh : seseorang yg menerima hak waris dan membayar zakat fitrah.
Keadaan manusia dihubungkan dengan Ahliyatul ‘ada:
Manusia yg tidak mempunyai ahliyatul ‘ada sama sekali  : segala perkataan dan perbuatannya tidak menimbulkan akibat hukum sama sekali, contoh : anak 0-7  tahun dan org gila.
Manusia yg mempunyai ahliyatul ‘ada kurang sempurna : ada perkataan dan perbuatannya yang di anggap sah dan ada yg tidak sah. Contoh : anak usia 7-15 thn
Manusia yg mempunyai ahliyatul ‘ada sempurna: Segala perkataan dan perbuatannya dianggap sah.
Tindakan anak usia 7-15 tahun ditinjau dari 3 jenis perbuatan:
Dalam transaksi yg mengandung manfaat. Tindakan itu adalah sah tanpa tergantung izin walinya. Contoh : menerima hibah, shodaqoh.
Dalam transaksi yang mengadung unsur pemindahan milik. Tindakannya tidak sah walaupun ada izin walinya. Contoh: memberikan hibah, wakaf dan Shodaqoh.
Dalam transaksi yang mengandung manfaat dan unsur pemindahan hak milik. Tindakannya sah apabila ada izin dari wali.

Hukum Islam menetapkan kedewasaan seseorang melalui 2 cara :
Segi Biologis
     Laki-laki : ihtilam (keluar sperma)
     Perempuan : Menstruasi (haid)

Segi Usia
     - ulama Malikiyah dan Hanafiah
        laki-laki    : 18 thn
        Perempuan : 17 thn
    
     - ulama Hambali dan Syafi’iyah
        laki-laki  & perempuan : 15 tahun

Macam-macam halangan terhadap kemampuan bertindak manusia :
1.   Halangan Samawiyah : halangan yg disebabkan oleh hal-hal diluar usaha manusia, yaitu :
                       a. Belum dewasa;
                       b. Sakit gila;
                       c. kurang akal;
                       d. Tidur;
                       e. Pingsan;
                       f. Lupa;
                       g. Sakit;         
                       h. Menstruasi;
                       i. Nifas;
                       j. Meninggal.
                  2.       Halangan kasabiyah : halangan yg disebabkan oleh hal-hal yang diusahakan manusia, yaitu 
                            a. Boros;
                      b. Mabuk;
                      c. Lalai;
                      d. Bepergian;
                      e. Bergurau (main-main);
                      f. Bodoh;
                      g. Terpaksa (ikrah).
 Ada 3 daya kekuatan halangan Yg menimpa kpd kemampuan manusia :
1.       Dapat menghilangkan kemampuan bertindak sama sekali
     Ahliyatul wujub terhadap kebendaan :
     a. orang gila : dilakukan oleh walinya
     b. Pingsan & Tidur : diselesaikan setelah sadar dan bangun.
     c. Meninggal : kemampuan bertindak & ahliyatul wujubnya
         hilang sama sekali. Hak kebendaan hilang kecuali wasiat.
2.       Dapat mengurangi kemampuan bertindak, akan tetapi tdk menghilangkan sama sekali.
     - orang kurang akal : transaksi yg dilakukan oleh orang yg
        kurang akal itu ada yg disamakan dengan transaksi yg
        dilakukan oleh anak usia 7-15 tahun
3.       Tdk mempunyai pengaruh untk menghilangkan / mengurangi
    kemampuan bertindak, hanya merubah ketentuan hukum.
     a. Boros (safih) : akalnya sempurna, tapi tdk dpt diserahi pengurusan kebendaan
     b. Lupa dan Lalai : Lupa (tdk ingat) dan Lalai tdk menghilangkan ahliyatul wujub dan ahliyatul ‘ada.
     c. Sakit : tidak menghilangkan ahliyatul wujub dan ahliyatul
              ‘ada dan sahnya mengadakan transaksi kebendaan,
              hanya menjadi sebab adanya keringanan bila sakit
              parah hingga melemahkan daya tindak.
d. Menstruasi dan Nifas :
    tidak menghilangkan ahliyatul wujub dan ahliyatul ‘ada,
    tetapi syara’ menjadikannya sebagai sebab gugurnya
    kewajiban shalat dan puasa.
e. Mabuk : Hanya merubah ketentuan hukum baginya.
    Ucapannya dianggap tdk sah, bila timbul kerugian dpt
    dituntut.
f. Bergurau : hanya merubah beberapa ketentuan hukum
   - dlm hal I’tiqadiyah, bila menyebabkan kemurtadan,
      dianggap sah, karenanya ia menjadi murtad.
   - dlm hal pemberitaan menjadi batal, dan ia melakukan
     dusta.
g. Bodoh (tidak mengetahui sesuatu)
    Ketidaktahuan ada yg menjadi Keudzuran
    Yg bukan keudzuran adlh ketidaktahuan atas sesuatu yg sdh
    diketahui secara umum ttg ketentuan, ketetapan, dalil yg
    sdh jelas.
h. Paksaan (ikrah), paksaan dg kekerasan maupun tidak dgn kekerasan.

     

0 Komentar Untuk "UNSUR-UNSUR HUKUM ISLAM"

Post a Comment